อุทยานธรณี (Geopark) คือ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์แห่งหนึ่งที่ภูมิประเทศและแหล่งธรณีวิทยามีคุณค่าในระดับนานาชาติ รวมทั้งแหล่งนิเวศวิทยาและวัฒนธรรมที่สำคัญและสัมพันธ์กับแหล่งธรณีวิทยา และได้รับการบริหารจัดการแบบองค์รวม ทั้งในด้านการอนุรักษ์ การศึกษาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการจากล่างสู่บน (Bottom - Up) ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรณี (Geotourism)

     อุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark) คือ พื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคองตอนกลาง – ตอนล่าง ในเขต 5 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา คือ อำเภอสีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ เมืองนครราชสีมา และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ รวม 3,167 ตารางกิโลเมตร มีเอกลักษณ์โดดเด่นและแตกต่างจากอุทยานธรณีโลกทุกแห่งในด้านภูมิประเทศเขาเควสตา (เขาอีโต้) และฟอสซิล โดยเฉพาะฟอสซิลช้างดึกดำบรรพ์ที่มีหลากหลายสายพันธ์ที่สุดในโลก (10 สกุล) จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็น “ดินแดนแห่งเควสตาและฟอสซิล” (Cuesta & Fossil Land)