โคราช : ดินแดน 3 มงกุฎของยูเนสโก ?

Khorat : The UNESCO Triple Crown ?

 

          ดินแดนแห่ง 3 มงกุฎทางธรรมชาติของยูเนสโก หมายถึง จังหวัดของประเทศหนึ่ง ได้รับการรับรองโปรแกรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติครบทั้ง 3 โปรแกรม ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) อันได้แก่ 1) มรดกโลก (World Heritage) 2) พื้นที่สงวนชีวมณฑล (Biosphere Reserve Area) และ
3) อุทยานธรณีโลก (Global Geopark) ซึ่งขณะนี้มีเพียง 3 ประเทศ คือ 1) อิตาลี (จังหวัดซาเลอร์โน) 2) เกาหลีใต้ (จังหวัดเชจู) และ 3) จีน (จังหวัดหูเป่ย) โดยประเทศไทยจะได้ชื่อว่าเป็น “ดินแดนแห่ง 3 มงกุฎทางธรรมชาติของยูเนสโก” 1 ใน 3 ประเทศของโลกหรือไม่ ? นครราชสีมา คือ คำตอบ เพราะยูเนสโกรับรองแล้ว 2 โปรแกรม คือ 1) มรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ (2548) 2) พื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสะแกราช (2519) ขณะที่อุทยานธรณีโคราช...กำลังก้าวไปสู่อุทยานธรณีโลกชองยูเนสโก (2562 ?)

   

 

สี่ประเทศของโลกที่เป็นหรือจะเป็น Triple Crown

 
ประเทศอิตาลี : จังหวัดซาเลอร์โน (Salerno)   ประเทศเกาหลีใต้ : จังหวัดเชจู (Jeju)
     
 
ประเทศจีน : จังหวัดหูเป่ย (Hubei)   ไทยจะเป็นประเทศที่ 4 ของโลกที่เป็น Triple Crown ?

 

จังหวัดนครราชสีมามีโอกาสมากที่สุด ! เพราะมีแล้ว 2 มรดก / 2 มงกุฎ

  พื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสะแกราช, 2519
  มรดกโลกป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่, 2548
  จีโอพาร์คโลกโคราช/อุทยานธรณีโลกโคราช, 2562

 

คุณค่าของ The UNESCO Triple Crown ?

1. ประเทศไทยและจังหวัดนครราชสีมา จะมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ เพราะประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับระดับผู้นำของโลก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามมาตรฐานสากล
2. สามารถเพิ่มนักท่องเที่ยวจำนวนมาก จากการประกาศความสำเร็จของ Triple Crown และการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงธรณี (Geotourism) คล้ายกับจังหวัดเชจู เกาหลีใต้ ที่มีนักท่องเที่ยวเพิ่ม 4 ล้านคนภายใน 3 ปี
3. เครือข่ายความร่วมมือของ Triple Crown ทำให้เพิ่มคุณค่า โคราช...เป็นเมืองท่องเที่ยวโดดเด่นแตกต่างจากเชียงใหม่ ภูเก็ต และระดับเดียวกับจังหวัดเชจูของเกาหลีใต้ โดยใช้เส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วงรอบ “เขาใหญ่ – สะแกราช – ท่าช้าง – ท้าวสุรนารี - ศรีจนาศะและขอม – เควสตาเขายายเที่ยงหรือภูผาสูง – เขาใหญ่”

ปัญหาสำคัญ 3 ประการ ที่ยังจัดตั้งจีโอพาร์คโลกโคราชไม่ได้และไปไม่ถึง Triple Crown คือ
1. ชาวโคราชยังไม่รู้จักว่า จีโอพาร์ค คือ อะไร? ทำกิจกรรมอะไร? มีประโยชน์อย่างไร?
2. แหล่งธรณีวิทยา กับแหล่งนิเวศวิทยาและวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับแหล่งธรณีวิทยา ยังไม่ได้รับการพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงธรณีโดยชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งยังขาดการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางของยูเนสโก
3. โรดแม็ปสู่ยูเนสโกในส่วนของการดำเนินการภายในประเทศไทยยังไม่แล้วเสร็จ (จัดตั้ง National Geopark/ครม.เห็นชอบ – แจ้งความจำนงถึงยูเนสโก – ส่งเอกสารสมัครถึงยูเนสโกภายใน พ.ย.61 – รับการประเมินโดยยูเนสโก พ.ค.62)