นม. 14 ผายายเที่ยง

สถานที่ตั้ง:

เขายายเที่ยง ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว พิกัด 774938E 1638060N ระวาง 5338IV

ประเภทแหล่ง: ธรณีวิทยา

ลักษณะแหล่ง:

            พื้นที่อยู่บนสันเขายายเที่ยง ที่ความสูงจากระดับทะเลประมาณ 650 เมตร ที่ได้รับการพัฒนาเป็นสถานที่ติดตั้งกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าและสระน้ำขนาดใหญ่เพื่อการกักเก็บน้ำจากการสูบกลับจากอ่างเก็บน้ำลำตะคองที่สูงจากระดับทะเลประมาณ 270 เมตรในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้ไฟฟ้าน้อย แล้วจะปล่อยไหลลงไปเพื่อหมุนเทอร์ไบน์ผลิตกระแสไฟฟ้าในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้กระแสไฟฟ้ามาก บริเวณด้านตะวันตกของสระน้ำมองไปทางด้านตะวันตกจะเห็นทิวทัศน์ของอ่างเก็บน้ำทางด้านล่าง และเห็นเขาอีโต้เขาขนานจิตที่สังเกตได้ว่ามีผาชัน (escarpment) ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ และด้านลาดตามแนวเท (dip slope) ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นลักษณะภูมิประเทศแบบเขาอีโต้ (cuesta) ทั้งนี้ พิจารณาได้ว่าเขายายเที่ยงกับเขาขนานจิตเคยมีความต่อเนื่องกันทางธรณีวิทยามาก่อนและมีลำตะคองไหลผ่าน ต่อมามีการยกตัวของแผ่นดินเกิดเป็นแนวเทือกเขาไปพร้อมๆกันกับการกัดในแนวดิ่งของลำน้ำจนเกิดเป็นกิ่วน้ำ (water gap) ตัดแนวเทือกเขาออกจากกัน ลำตะคองจึงถือได้ว่าเป็นธารน้ำบรรพกาล (antecedent stream)