นม. 13 ถ้ำเขาจันทน์งามและภาพเขียนสี

สถานที่ตั้ง:

วัดเขาจันทน์งาม ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว พิกัด 779185E 1639328N  ระวาง 5338IV

ประเภทแหล่ง: ธรณีวิทยา/วัฒนธรรม

ลักษณะแหล่ง:

            พื้นที่เป็นเชิงเขาต่อเนื่องมาจากเขายายเที่ยง มีหินทรายโผล่ระเกะระกะเห็นเป็นแท่งหิน หลืบซอกรอยแตก และผาหินสูงชัน เป็นหินทรายและหินทรายปนกรวดของหมวดหินพระวิหาร แสดงโครงสร้างชั้นเฉียงระดับชัดเจนได้ทั่วไป ภาพเขียนสีเขาจันทน์งาม เป็นโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และประกาศราชกิจจานุเบกษา โดยกรมศิลปากร  24 กรกฎาคม 2533 เล่ม 107 ตอนที่ 127 เป็นแหล่งศิลปะถ้ำยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่พบเพียงแห่งเดียวในจังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบัน (พ.ศ. 2559) มีอายุอยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ประมาณ 3,000 ถึง 5,000 ปีก่อน (กรมศิลปากร, 2531) ภาพเขียนสีทั้งหมดเขียนด้วยสีแดง ซึ่งเป็นสีที่พบทั่วไปในศิลปะผนังถ้ำของประเทศไทย พบอยู่ที่ด้านทิศใต้ของวัด ภาพเขียนสีปรากฏอยู่ตามซอกหินและเพิงหินของก้อนหินทราย 4 ก้อน ทั้งฝั่งด้านทิศตะวันออกและตะวันตก อยู่สูงจากพื้นดินประมาณ 2 – 4 เมตร จากภาพเขียนสีที่พบนี้ สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของคนสมัยก่อน ซึ่งมีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรม และมีการรวมกลุ่มกันเป็นชุมชน กิจกรรมและพิธีกรรมที่พบในภาพ สอดคล้องกับภาพเขียนสีที่พบในแหล่งอื่น ๆ ของประเทศไทย อาทิ ถ้ำลายแทง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ผาแต้มโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ผาผักหวาน อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ถ้ำผาลาย ภูผายนต์ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ถ้ำเขาปลาร้า จังหวัดอุทัยธานี และ ถ้ำตาด้วง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น (กรมศิลปากร, 2531)