แผนที่และเส้นทางท่องเที่ยว

            โคราชจีโอพาร์ค เป็นจีโอพาร์คหนึ่งในหลายแห่งของประเทศไทย ที่มีเป้าหมายการดำเนินงานสู่จีโอพาร์คโลกของยูเนสโก มีพื้นที่ครอบคุลม 5 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา จากด้านตะวันตกถึงตะวันออก คือ อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน อำเภอขามทะเลสอ อำเภอเมืองนครราชสีมา และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จำนวนพื้นที่รวม 3,243 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1 ใน 6 ของพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา